Category Archives: MS NEWS

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญผู้ที่สนใจแจ้งความประสงค์เพื่อคัดกรองเป็นพนักงานจ […]

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงคว […]

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่เกณฑ์ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย”

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญค […]

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ม.ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรา […]