โครงการศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมท้องถิ่น ประกาศเกียรติคุณต่อสาธารณชน และยกย่องเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ปัจจุบันในฐานะศิษย์เก่าคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา
ในปี พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี ได้จัดตั้งคณะกรรมการฯ และจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “ศิษย์เก่า” และ “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย” อันเป็นตัวอย่างให้ศิษย์ปัจจุบันและบุคคลอื่นได้ เจริญรอยตามต่อไปอีกด้วย

ประเภทของศิษย์เก่าดีเด่น
1. ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
2. ผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของศิษย์เก่าดีเด่น
1. เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)
2. ไม่เคยเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ของมหาวิทยาลัย
3. เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือ ทำคุณประโยชน์อันดีงามให้กับมหาวิทยาลัย
4. เป็นผู้ประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

ประเภทและคุณสมบัติของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
ประเภทและคุณสมบัติของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ให้อนุโลมตามชื่อผลงาน รางวัล หรือคุณงามความดีตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยจะระบุชื่อประเภทหรือไม่ระบุก็ได้

ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อและการคัดเลือก

  • คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/ สถาบัน และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ นายกสมาคมศิษย์เก่า หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชนภายนอก บุคคลทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรมีสิทธิ์เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
  • ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ปีละหนึ่งครั้ง และมอบประกาศเกียรติคุณตามโอกาสที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

วิธีการเสนอชื่อ

1. วิธีการเสนอชื่อ
1) กรณีศิษย์เก่าดีเด่น ให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ บันทึกประวัติพร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบแบบเสนอประวัติและผลงานในรูปแบบ PDF (.pdf) ดังนี้

  • แบบรับรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2564 (ลงนามและสแกนส่ง)
  • ภาพถ่ายปัจจุบัน (ชุดสุภาพ) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 4×6 นิ้ว ขึ้นไป
  • สำเนาเอกสารหลักฐานการเป็นศิษย์เก่า เช่น สำเนาใบรายงานผลการศึกษา สำเนาใบปริญญาบัตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารหลักฐานผลงาน/ รางวัล เช่น หนังสือรับรอง งานวิจัย หนังสือ ตำรา เอกสาร บทความ วารสาร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม วีดีทัศน์ โล่รางวัล  เข็มรางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ใบประกาศ เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ใบอนุโมทนาบัตร ภาพถ่าย สื่อออนไลน์ และ/ หรือ อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง

2) กรณีผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเสนอชื่อและพิจารณาคัดเลือกกันเอง

1. ช่องทางการเสนอชื่อ
มหาวิทยาลัยเปิดรับการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th

2. ระยะเวลาการเสนอชื่อ
มหาวิทยาลัยเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th

3. การประกาศรายชื่อและพิธีประกาศเกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2564 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 และจัดพิธีประกาศเกียรติคุณ ใน “วันราชภัฏ”  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2564
แบบรับรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2564

ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ.2558
ปี พ.ศ.2559 (ยกเว้นเนื่องจากมีโครงการศิษย์เก่าเกียรติยศ ๙๐ ขุนพลพิบูลสงคราม)
ปี พ.ศ.2560
ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.256

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *