หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ