ประวัติความเป็นมา
คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เมื่อพุทธศักราช 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้รับการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)

พุทธศักราช 2527 เพื่อให้วิทยาลัยครูต่างๆ สามารถเปิดสอบวิชาการอื่นที่สอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่น นอกเหนือจากการผลิตครู อันเป็นผลให้เกิดคณะวิทยาการจัดการ ขึ้นในวิทยาลัยครู และรับผิดชอบภาระกิจให้การศึกษาในสาขาวิชาตามความต้องการท้องถิ่น

ปีการศึกษา 2525 ก่อนที่จะจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูได้เปิดสอนนักศึกษา วิชาเอกสหกรณ์ หลังจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่

ปีการศึกษา 2527 กำหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการ โดยจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ ขึ้นทางวิทยาลัย จึงให้อาจารย์ที่สอนวิชาเอกสหกรณ์ มาสังกัดคณะวิชาวิทยาการจัดการ พร้อมกับให้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ย้ายมาสังกัดคณะนี้ และได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาครุศาสตร์ ที่มีความรู้ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สังกัด คณะวิชาวิทยาการจัดการมาช่วยการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2528 คณะวิชาวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สายบริหารธุรกิจและการจัดการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีและมีการพัฒนาศักยภาพ ของคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อให้สามารถเปิดสอนโปรแกรมวิชาอื่นๆ ให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นมากขึ้นตามลำดับ

ปีการศึกษา 2532 โปรแกรมวิชาที่ทางคณะวิชาวิทยาการจัดการได้เปิดสอนคือ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2536 ได้เปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2546 ได้เปิดสอนหลักสูตรการบัญชีในระดับปริญญาตรี ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของสาขาวิชา

ระดับปริญญาตรีแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชาดังนี้
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการจัดการการคลัง

ระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการประยุกต์