สัญลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ
( Faculty of Management Science Identity )

ลูกโลก
หมายถึง
ศูนย์รวมแห่งวิทยาการ การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มีความหลากหลายของหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน
และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของสังคมท้องถิ่น

MS
หมายถึง
คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้และผลิตบัณฑิต
ด้านการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาสังคมท้องถิ่น

ดาว
หมายถึง
บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการที่มีความโดดเด่นในด้านภูมิรู้และภูมิธรรม พร้อมนำสู่สังคมท้องถิ่น

แสด-ดำ
หมายถึง
สีประจำคณะวิทยาการจัดการ