หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ