คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

รศ.บุษบา หินเธาว์

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

ผศ.ดร.อรวรรณ ศรีตองอ่อน

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์ ดร.ปิยะธิดา เปี่ยมงาม

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ ดร.บุญลดา คุณาเวชกิจ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ ดร. พิณรัตน์ นุชโพธิ์

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช สืบบุญ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อาจารย์ ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์

ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์ ดร.ภัทรสิริ กุนเดชา

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

dmWudmXiZmaU1pU19TZWNyZXQ===GmZqtnXi

ผศ.ศุภศิว์ สุวรรณเกษร

ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

อาจารย์คู่ขวัญ แสงศิริ

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ

8691390527439-200x300

ผศ.กุลแก้ว คล้ายแก้ว

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ