บุคลากรสำนักงานคณบดี

ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐกานต์ ขุนทองนุ่ม

ตำแหน่งบริหาร

รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี
และรักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

หมายเลขติดต่อ

094-0594644, 0-5526-7102-3, ภายใน 3001

หน้าที่รับผิดชอบ : งานพัสดุและครุภัณฑ์

ชื่อ-สกุล นางมาริน จันทรวงค์

ตำแหน่งบริหาร : 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา
ศศ.ม. (การจัดการประยุกต์)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

หมายเลขติดต่อ : ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ : งานแผนและงบประมาณ

ชื่อ-สกุล นางสาวจิราภรณ์ มีแท่ง

ตำแหน่งบริหาร : 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา : 
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

หมายเลขติดต่อ : ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ : งานเลขานุการและการประชุม 

ชื่อ-สกุล นางสาวจารุวรรณ เพ็ญจีน

ตำแหน่งบริหาร : 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา : 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

หมายเลขติดต่อ : ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ : งานสารบรรณ

ชื่อ-สกุล นายศิรินทร์ ทิมจันทร์

ตำแหน่งบริหาร : 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา
น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต)

หมายเลขติดต่อ : ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ : งานการเงินและบัญชี 

ชื่อ-สกุล นายนัทธพงค์  ภู่คง

ตำแหน่งบริหาร : 

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

การศึกษา : นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)

หมายเลขติดต่อ : ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ : 
งานโสตทัศนูปกรณ์และการประชาสัมพันธ์ 

ชื่อ-สกุล นางสาวปาลิดา เรียญเพ็ช

ตำแหน่งบริหาร : 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา : บช.บ. (บัญชี)

หมายเลขติดต่อ : ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ : งานพัสดุและครุภัณฑ์ 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งบริหาร 

ตำแหน่ง : ช่างเครื่องยนต์

การศึกษา : –

หมายเลขติดต่อ
ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานยานพาหนะ

ชื่อ-สกุล : นางสาวภคินี ดิบทิพย์

ตำแหน่งบริหาร : 
รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริการการศึกษา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

การศึกษา
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์(แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์))

หมายเลขติดต่อ : ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ : งานส่งเสริมงานวิชาการ 

ชื่อ-สกุล : นางสาวกมลรัตน์  บุญอาจ

ตำแหน่งบริหาร : 

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

การศึกษา
รป.ม. (การบริหารจัดการภาครัฐ)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว))

หมายเลขติดต่อ : ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาและงานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิง วราภรณ์ จันทะศร

ตำแหน่งบริหาร : 

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

การศึกษา
ค.ม. (เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์(แขนงวารสารศาสตร์))

หมายเลขติดต่อ : ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ : 
งานปฏิบัติการสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ชื่อ-สกุล : นายจิราวุฒิ มุขเพชร

ตำแหน่งบริหาร : 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา : 
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)

หมายเลขติดต่อ
ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิง นาตยา แก้วอ้น

ตำแหน่งบริหาร : 

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

การศึกษา : ค.บ. (พลศึกษา)

หมายเลขติดต่อ : ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานกิจการนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา

ชื่อ-สกุล : นางสาวมนัสนันท์ ฐิติฐาวัลคุ์

ตำแหน่งบริหาร : 

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

การศึกษา : บช.บ. (การบัญชี)

หมายเลขติดต่อ :  ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ : งานปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา

ชื่อ-สกุล : นางสาวหนึ่งฤทัย ล้อมผล

ตำแหน่งบริหาร : 
รักษาราชการแทนหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา : บธ.บ. (การตลาด)

หมายเลขติดต่อ : ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ : งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุรีย์พร  แก้วหล่อ

ตำแหน่งบริหาร : 

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การศึกษา : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

หมายเลขติดต่อ : ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ
และระบบงานวารสารวิทยาการจัดการ มรพส. 

ชื่อ-สกุล : นายปรัชญา คำเส็ง

ตำแหน่งบริหาร : 

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

การศึกษา : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

หมายเลขติดต่อ : ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อ-สกุล : นายกรกฤช  รัตนพรชัย

 

ตำแหน่งบริหาร : 

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

การศึกษา : บธ.บ. (การจัดการ)

 

หมายเลขติดต่อ : ภายใน 3000

 

หน้าที่รับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อ-สกุล : นายสราวุฒิ  กันทะจันทร์

 

ตำแหน่งบริหาร : 

 

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

 

การศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

 

หมายเลขติดต่อ : ภายใน 3000

 

หน้าที่รับผิดชอบ : 
งานสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่
ปฏิบัติงานวารสารวิทยาการจัดการ มรพส.