บุคลากรสำนักงานคณบดี

ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐกานต์ ขุนทองนุ่ม

ตำแหน่งบริหาร
รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี และรักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

หมายเลขติดต่อ
094-0594644, 0-5526-7102-3, ภายใน 3001

หน้าที่รับผิดชอบ
งานพัสดุและครุภัณฑ์

ชื่อ-สกุล นางมาริน จันทรวงค์

ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา
ศศ.ม. (การจัดการประยุกต์)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

หมายเลขติดต่อ
ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานแผนและงบประมาณ

ชื่อ-สกุล นางสาวจิราภรณ์ มีแท่ง

ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

หมายเลขติดต่อ
ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานเลขานุการและการประชุม

ชื่อ-สกุล นางสาวจารุวรรณ เพ็ญจีน

ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

หมายเลขติดต่อ
ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานสารบรรณ

ชื่อ-สกุล นายศิรินทร์ ทิมจันทร์

ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา
น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต)

หมายเลขติดต่อ
ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานการเงินและบัญชี

ชื่อ-สกุล นายนัทธพงค์  ภู่คง

ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

การศึกษา
นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)

หมายเลขติดต่อ
ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานโสตทัศนูปกรณ์และการประชาสัมพันธ์

ชื่อ-สกุล นางสาวปาลิดา เรียญเพ็ช

ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา
บช.บ. (บัญชี)

หมายเลขติดต่อ
ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานพัสดุและครุภัณฑ์

ชื่อ-สกุล นายขจรศักดิ์ ภารฤทธิ์

ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่ง
ช่างเครื่องยนต์

การศึกษา
ปวช. (ช่างไฟฟ้ากำลัง)

หมายเลขติดต่อ
ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานยานพาหนะ

ชื่อ-สกุล นายจิราวุฒิ  มุขเพชร

ตำแหน่งบริหาร
รักษาราชการแทนหัวหน้างานกิจการนักศึกษา

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)

หมายเลขติดต่อ
ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานทุนการศึกษา

ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิง นาตยา แก้วอ้น

ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา

การศึกษา
ค.บ. (พลศึกษา)

หมายเลขติดต่อ
ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานกิจการนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา

ชื่อ-สกุล นายกรกฤช  รัตนพรชัย

ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา
บธ.บ. (การจัดการ)

หมายเลขติดต่อ
ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อ-สกุล นางสาวภคินี ดิบทิพย์

ตำแหน่งบริหาร
รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริการการศึกษา

ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา

การศึกษา
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์(แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์))

หมายเลขติดต่อ
ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมงานวิชาการ

ชื่อ-สกุล นางสาวกมลรัตน์  บุญอาจ

ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา

การศึกษา
รป.ม. (การบริหารจัดการภาครัฐ)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว))

หมายเลขติดต่อ
ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาและงานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิง วราภรณ์ จันทะศร

ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา

การศึกษา
ค.ม. (เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์(แขนงวารสารศาสตร์))

หมายเลขติดต่อ
ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานปฏิบัติการสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา

การศึกษา
บช.บ. (การบัญชี)

หมายเลขติดต่อ
 ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา

ชื่อ-สกุล นายสราวุฒิ  กันทะจันทร์

ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา

การศึกษา
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

หมายเลขติดต่อ
ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่

ชื่อ-สกุล นางสาวหนึ่งฤทัย ล้อมผล

ตำแหน่งบริหาร
รักษาราชการแทนหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา
บธ.บ. (การตลาด)

หมายเลขติดต่อ
ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

ชื่อ-สกุล นางสาวสุรีย์พร  แก้วหล่อ

ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การศึกษา
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

หมายเลขติดต่อ
ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล นายปรัชญา คำเส็ง

ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่ง
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

การศึกษา
บธ.บ. (การตลาด)

หมายเลขติดต่อ
ภายใน 3000

หน้าที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ