ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษากยศ.

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษากยศ.
ตามมติของคณะรัฐมนตรี เรื่องการลดค่าเทอม 50% กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษ (กยศ.) เอกสารที่ส่งมาก่อนหน้านี้ถือเป็นโมฆะ

ขณะนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ทำการ ปิดระบบ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. – 14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ทุนการศึกษาอื่น ๆ
สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ