หน้าแรก เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม
 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ปิยธิดา เปี่ยมงาม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
วิเทศสัมพันธ์
ประธานสโมสรนักศึกษา
นางสาวศศิธร ศรีปุงวิวัฒน์
บริการนักศึกษา
 
 
 
 
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ


ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2559 กองพัฒนานักศึกษา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2559

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2559

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559
ระบบและกลไกด้านกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2559
ระบบและกลไกการจัดบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2559
ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2559
นโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559
แผนการจัดกิจกรรมฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558
แผนการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558
สรุปผลการจัดกิจกรรมฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558
สรุปผลการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศคณะวิทยาการจัดการเรื่อง ประกาศรายชื่อการพิจารณาและคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา "ปตท.สผ. ประจำปี 2559"
เกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุนการศึกษา "ทุนการศึกษา ปตท.สผ. ประจำปี 2559" และใบสมัคร
สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย "PSRU Games" ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศเรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2558
ระบบและกลไกด้านกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ระบบและกลไกการจัดบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แผนการจัดกิจกรรมฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557
แผนการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557
สรุปผลการจัดกิจกรรมฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557
สรุปผลการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2558
แบบบันทึกการให้คำปรึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

 
 
 
ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์. 0-5526-7103