ประวัติ
ตราสัญลักษณ์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะกรรมการประจำคณะ
คณะกรรมการบริหารคณะ
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103