กำหนดกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม กำกับดูแลโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ปี:
ที่ วันที่จัดกิจกรรม กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
1 ตลอดปีการศึกษา 2565 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ปีการศึกษา 2565/65 ตลอดปีการศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง (รหัส62-65) ยกเว้นรหัส 63 เทียบโอน
2 เสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2565 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาใหม่ รหัส 65