ค้นหาตามสาขาวิชา

Search

ค้นหาตามผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ

Search

ค้นหาตามสายงาน

Search

ศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


> > ค้นหาตามผลงานที่ได้รับ

สถานะ

สถานะ จำนวน
จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมด 14063
จำนวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล 1

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาค สถานะการมีงานทำ ผลงานที่ได้รับ
1 494189003 นาตยา แก้วอ้น ภาคปกติ มีงานทำ - งานวิจัยดีเด่น