ค้นหาตามสาขาวิชา

Search

ค้นหาตามผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ

Search

ค้นหาตามสายงาน

Search

ศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


> > ค้นหาตามสายงาน/อาชีพ

สถานะ

สถานะ จำนวน
จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมด 14063
มีงานทำ 9
ว่างงาน 54

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล อาชีพ ประเภทอาชีพ สถานะการมีงานทำ ผลงานที่ได้รับ
1 494189003 นาตยา แก้วอ้น นักวิชาการศึกษา พนักงานเอกชน มีงานทำ - งานวิจัยดีเด่น
2 6212603014 พิรญาณ์ เสนานุช - ว่างงาน
3 6415602009 จุฑามณี สีกุม ว่างงาน
4 6415622014 สุภัสสรา กล่ำงิ้ว ว่างงาน
5 6415615034 สุมิตรา บุษบา นักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน
6 6415622005 นิตยา อ้นกระโทก ว่างงาน
7 6415602023 พรหมชนก รัตนสุวรรณ - ว่างงาน
8 6415615073 อาริสา สิงหเกช - ว่างงาน
9 6415602002 กัญญา เกตุหัวร้อง - ว่างงาน
10 6415615141 สุภัทสรา กองเทียม ว่างงาน
11 6212615057 เพชรมณี จอมธง ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัว มีงานทำ
12 6212603027 จิรายุส แซ่ไล่ ว่างงาน
13 6212603022 สุพิชญา ปิ่นล่ม ว่างงาน
14 6415615133 นางสาวพิมลวรรณ ศรีสร้อย ว่างงาน
15 6415615048 ปารวีร์ สุทนิคม - ว่างงาน
16 6415615006 ชณัฐฎา ผอบงา ว่างงาน
17 6415615039 กมลวรรณ เผ่าคนชม ว่างงาน
18 6212606038 จิรัชยา เพ็ชรเหลี่ยม ว่างงาน
19 6212620013 คุณากร ทองประเสริฐ ว่างงาน
20 6212620010 สิเรียม แก้วทุ่ง ว่างงาน
21 6415615040 กิ่งฉัตร สิงห์คาร - ว่างงาน
22 6415602003 กุลปรียา สินเอี่ยม - รับราชการ ว่างงาน
23 6212615012 น้ำฝน แย้มเกษร ธุรกิจส่วนตัว มีงานทำ
24 6415615031 สาธินี จันทร์ยก นักศึกษา ว่างงาน
25 thanchanok ธัญชนก บุญมา 18/1 หมู่4 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พนักงานเอกชน มีงานทำ
26 6415615022 ปนัดดา สุภา ว่างงาน
27 6415622025 นริศ สุขสถิตย์ ว่างงาน
28 6415606017 วริศรา สนทอง พนักงานเชียร์เครื่องดื่ม อาชีพอิสระ มีงานทำ
29 6212615014 ปาจรีย์ ปรีดาภิรมย์ ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ มีงานทำ
30 6415615144 อทิตยา สังข์สุวรรณ ว่างงาน
31 6212429034 สุพรรษา สมวงษ์ ว่างงาน
32 6212606007 ธัญลักษณ์ เนื่องอุดม นักศึกษา ว่างงาน
33 6415615055 ลักขณา ทับแสง ว่างงาน
34 6415606028 อริสา ฉ่ำเฉื่อย ว่างงาน
35 6415606025 อภิสรา บ่อทอง ว่างงาน
36 6212620007 ประณัฐดา อภิพุทธิกุล พนักงานพาร์ทไทม์ พนักงานเอกชน มีงานทำ
37 6415615138 ศิริลักษณ์ รอดเพชร ว่างงาน
38 6415615051 ปิยนุช บุตรเพชร นักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน
39 6212615018 เปรมฤทัย ขำสุข ธุรกิจส่วนตัว มีงานทำ
40 6415615059 ศศิชา นิลมณี ว่างงาน
41 6415622065 นายวัชรมน สมกำเนิด ว่างงาน
42 6212615024 วชิราพร ขุนอินทร์ ว่างงาน
43 6212602055 พัชราภา คุ้มพ่วง ว่างงาน
44 6415622040 พิมพ์วิภา พิมพล ว่างงาน
45 6212602088 ธนัชชา ราชแห ว่างงาน
46 6415622052 อุไรวรรณ แจ่มใส เจ้านายตัวเอง ธุรกิจส่วนตัว มีงานทำ
47 6415606010 ประภัสสร ภู่ทอง ว่างงาน
48 6415606033 สรวิศ ศรีวิราช ว่างงาน
49 6212606035 กมลพรรณ ทองทิม ว่างงาน
50 6212429041 อภิสรา ก้อนแก้ว ว่างงาน
51 6212606037 เขมจิรา สีถาพล - ว่างงาน
52 6212606008 ธิดารัตน์ ดิษสวน - ธุรกิจส่วนตัว ว่างงาน
53 6415615062 ศศิธร เอี่ยมคง 42/1 หมู่ 5 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 ว่างงาน
54 6415615072 อาริษา จันทรวงค์ ว่างงาน
55 6415606021 สุทธิดา ทรงเจริญ ว่างงาน
56 6415606022 นางสาวเสาวนีย์ เสาแบน ว่างงาน
57 6212602113 นายภาคิไนย อยู่หลัง ว่างงาน
58 6212602108 ปรเมศร์ ถุงเงิน 66/9 หมู่2 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก อาชีพอิสระ ว่างงาน
59 6212429049 ภานุพงศ์ ดำนิล ว่างงาน
60 6415615063 ศิริรัตน์ โพธิ์งาม - อาชีพอิสระ ว่างงาน
61 6212606042 ณัฐนิช คงประเสริฐ ว่างงาน
62 6212606046 บุญทิวา โอบรายอัน พิษณุโลก ธุรกิจส่วนตัว ว่างงาน
63 6212614017 ไตรภพ จงจิตร อาชีพอิสระ ว่างงาน