วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม>>>>>>> ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (มกราคม - พฤษภาคม 2561)
อัพโหลด: 9/7/2561, 11:12:23
แจ้งนักศึกษาปี3(รหัส58)ทุกท่าน....ตารางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ เทอม3/2560
อัพโหลด: 1/7/2561, 15:40:43
ขอประชาสัมพันธ์โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
อัพโหลด: 26/4/2561, 22:35:44
การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
อัพโหลด: 2/4/2561, 11:03:50
ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 บันทึกข้อมูลระบบติดตามผลบัณฑิต
อัพโหลด: 2/4/2561, 11:02:40
 
   
 
เรียนนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทำงานอะไรได้บ้าง?
อัพโหลด: 28/5/2561, 09:04:55
THEMES BIG ARTS BIG CIMEMA
อัพโหลด: 11/4/2561, 09:24:54
โครงการสัมมนา "กลัวไมค์หรอ ?" วันที่ 11 ตุลาคม 2560
อัพโหลด: 19/10/2560, 04:28:00
   
 
 
 

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103