ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
อัพโหลด: 6/2/2561, 17:36:18
การให้บริการยืมใช้ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และแท็บเล็ต (Tablet)
อัพโหลด: 6/2/2561, 17:34:11
จุดให้บริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ ofo ระยะที่ 2
อัพโหลด: 6/2/2561, 17:33:08
ขอเชิญอบรมและทดสอบโครงการสอบเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านไอทีของบุคลากรและนักศึกษา (สำหรับบุคลากร) โปรแกรม Microsoft Word 2010
อัพโหลด: 6/2/2561, 17:32:19
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปีที่3 ฉบับที่1 ประจำภาคการศึกษา 1/2560 (สิงหาคม-ธันวาคม)
อัพโหลด: 10/1/2561, 09:39:46
 
   
 
โครงการสัมมนา "กลัวไมค์หรอ ?" วันที่ 11 ตุลาคม 2560
อัพโหลด: 19/10/2560, 04:28:00
ประชาสัมพันธ์ กลัวไมค์หรอ ?
อัพโหลด: 19/10/2560, 04:22:51
บรรยากาศ สัมมนา"Photo Life วิถีคนสร้างภาพ" วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
อัพโหลด: 10/10/2560, 08:48:04
   
 
 
 

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103