คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 โทรศัพท์ 0-5526-7103 
 โทรสาร 0-5526-7103

 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103