เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง (18 ธ.ค.55)
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัครแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ใบสมัครสมาชิก/ไม่สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบรายงานตัวเปลี่ยนตำแหน่ง
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
แบบบันทึกการให้คำปรึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ)
แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงานเพื่อการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มการใส่ชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ
แบบฟอร์มขอบุคคลกรดีเด่น
ระเบียบสำนักนายรัฐมนตร๊ว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ.2555และฟอร์มการลาของข้าราชการ
หนังสือรับรอง
หนังสือยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักค่าจ้างเพื่อจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หนังสือขออนุญาตไปช่วยราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมการศึกษา
ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเวรรักษาการณ์
ขออนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ใน-ต่างประเทศ)
ขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ขออนุญาตลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
ขออนุญาตลาออกจากราชการ
ขออนุญาตลาอุปสมบท
ขออนุญาตลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (คณะ)
ขออนุญาตลาพักผ่อน เจ้าหน้าที่และอาจารย์ประจำตามสัญญา, พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
ขออนุญาตลาพักผ่อนไปต่างประเทศ (สำหรับคณะ)
ขออนุญาตยกเลิกวันลา
ขออนุญาตใช้เวลาราชการบางส่วน
ขออนุญาตเบิกค่าปฏิบัติงานภาค กศ.ป.ป.เสาร์-อาทิตย์
ขออนุญาตกลับเข้าปฏิบัติราชการกรณีลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
คำขอมีบัตรประจำตัวสำหรับ ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ
คำขอมีบัตรประจำตัวบุคลากร หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
คำขอบัตรพนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
คู่มือแฟ้มสะสมผลงาน
บันทึกขอเปลี่ยนแปลง ก.พ.7
บันทึกขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
ฟอร์มบัญชีลงเวลาฯ (มาสาย ไม่เข้า ไม่ออก กลับก่อน)
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103