📌ขอเชิญส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาการตีพิมพ์ใน ✅ “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”

📌 ขอเชิญส่งบทความ เพื่อเข้ารับการพิจารณาการตีพิมพ์ใน ✅”วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”

โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. เป็นบทความที่ชื่อผู้แต่ง อย่างน้อย 1 คน เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. ผู้เขียน 1 คน สามารถส่งได้มากกว่า 1 บทความ
3. ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 เมษายน 2564
📌 ผู้ที่ได้รับการอนุมัติตีพิมพ์ จะได้รับเงินรางวัลบทความละ 1,000 บาท

📌 ส่งบทความโดย Scan QR Code และทาง Link https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmspsru/index
📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 055 267 103

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *