รายละเอียการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546


เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (PhD) รุ่นที่ 3 ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2564
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( Doctor of Philosophy Program in Business Administration)
– หลักสูตร 3 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
– แบบ 1.1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต ไม่มี course work
– แบบ 2.1 ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต มี course work 12 หน่วยกิต
– คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาโท ทุกสาขา
– รับสมัคร บัดนี้- พฤษภาคม 2564
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่  https://reg.psru.ac.th/gadmission/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *