ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ตั้งอยู่เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 โทรศัพท์ : 081-4002026  โทรสาร : 0-5526-7103
 โทรศัพท์สายใน : 0-5526-7000 ต่อ 3000
 เว็บไซต์ : http://ms.psru.ac.th/graduate/
 Facebook : https://www.facebook.com/Ph.D.BusinessPSRU/

แผนที่การเดินทาง