รายละเอียการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (PhD) รุ่นที่ 3 ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( Doctor of Philosophy Program in Business Administration) – หลักสูตร 3 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ – แบบ 1.1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต …

Read More