รายละเอียการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (PhD) รุ่นที่ 3 ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( Doctor of Philosophy Program in Business Administration) – หลักสูตร 3 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ – แบบ 1.1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต …

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคพิเศษ (รอบเพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

Read More

📌ขอเชิญส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาการตีพิมพ์ใน ✅ “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”

📌 ขอเชิญส่งบทความ เพื่อเข้ารับการพิจารณาการตีพิมพ์ใน ✅”วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. เป็นบทความที่ชื่อผู้แต่ง อย่างน้อย 1 คน เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2. ผู้เขียน 1 คน สามารถส่งได้มากกว่า 1 บทความ 3. ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 เมษายน 2564 📌 ผู้ที่ได้รับการอนุมัติตีพิมพ์ …

Read More

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 โดยระบบออนไลน์

สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 โดยระบบออนไลน์ ขอต้อนรับทุกท่านมุ่งสู่ PhD (Business Administration) มรพส. เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาบริหารธุรกิจ    

Read More