หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
: ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in Business Administration
: Ph.D. (Business Administration)
2562 Download Download