คณาจารย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

การศึกษา

D.B.A (Doctor of Business Administration), University of South Australia
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยนเรศวร
บช.บ. (การบัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร, การจัดการวิสาหกิจกขนาดกลางและขนาดย่อม

การศึกษา

บธ.ด. (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม. (การตลาด), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

วิจัย, วัดผล, ประเมินผล, สถิตประยุกต์, ประกันคุณภาพ,
Statistical Process Control, Marketing Management.

การศึกษา

บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยนเรศวร
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยนเรศวร
บธ.บ. (การตลาด), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ความเชี่ยวชาญ

ระเบียบวิธีวจัยทางธุรกิจ
Business Management , Marketing.