You're visitor number
Start on 01/11/2555
 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด มีความประสงค์จะแนะนำแนะแนวอาชีพ เพื่อลดอัตราการว่างและพัฒนาสังคม
อัพโหลด: 10/8/2560, 07:25:59
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาไทยฝึกงานในกลุ่มประเทศอาเซียน ประจำปี 2560
อัพโหลด: 25/4/2560, 14:34:41
ประชาสัมพันธ์รายนามผู้สมัครนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 และเชิญชวนนักศึกษาไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
อัพโหลด: 1/3/2560, 07:20:47
ประชาสัมพันธ์การสอบ CEPT (Cambridge English Placement Test)
อัพโหลด: 1/3/2560, 07:19:27
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อัพโหลด: 1/3/2560, 07:17:02
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 18 ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
ฉบับที่ 17 ปีที่ 5 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
ฉบับที่ 16 ปีที่ 5 วันพุธที่ 6 กันยายน 2560
ฉบับที่ 15 ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
ฉบับที่ 14 ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
 
 
 
 
ครอบครัวของดิฉันเกิดในสมัยรัชกาลที่ 9
โดย: "เฌอแตม" ผู้สอน:ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์
ถาม-ตอบ ปัญหา KM
โดย: สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
คู่มือการจัดทำ มคอ. คณะวิทยาการจัดการ
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการความรู้ "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา"
โดย: รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
เรื่องเล่าครูบัญชี ตอน ต้นกล้า CPA พิบูลสงคราม
โดย: โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ อาจารย์สุธีรา วิไลกุล
เรื่องเล่าครูบัญชี “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”
โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ อาจารย์สุธีรา วิไลกุล
คุยไปเรื่อยกับ QA การบูรณาการกับการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
โดย: อาจารย์อรรถพล จรจันทร์
 
 
 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, อาจารย์สุธีรา วิไลกุล และอาจารย์วราภิมณฑ์ บุษบง
การสื่อสารเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้สู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงสัญญะ
โดย: อ.ยรรยงวรกร ทองแย้ม
การสร้างสัญญะเพื่อการบริโภค แนวคิดหลังสมัยใหม่ในการสื่อสารเพื่อการเพิ่มมูลค่า
โดย: อ.ยรรยงวรกร ทองแย้ม
การฟื้นฟูอนุรักษ์อัตลักษณ์จากภูมิปัญญา ผ้าทอลาวครั่งบ้านสระยายชี ณ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์
การพัฒนาระบบผังทางเดินเอกสารสาหรับวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรวัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โดย: นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีรหัส 55 กลุ่ม 4 และ อ.ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์, ผศ.ดร.วิจิตรา จำลองราษฎร์, ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช, ผศ.ชลกร อาสนะนนท์ และอ.ดาวเด่น สัญญโภชน์
การสร้างชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นต้น เรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: อาจารย์รัตนา สิทธิอ่วม
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: อาจารย์รัตนา สิทธิอ่วม และคณะ
 
 
 
 
หลักการประชาสัมพันธ์
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

.

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103