งานวิจัย
 
ชื่อโครงการ: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์และอาจารย์ณภัทร วุฒธะพันธ์
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ประจำปี 2558 สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงครามจากท้องถิ่นสู่อาเซียน (Proceedings)
หัวหน้าโครงการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: โครงการแนวทางการพัฒนาตนเองของนักศึกษาสาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์ และคณะ
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หัวหน้าโครงการ: อาจารย์เอกรงค์ ปั้นพงษ์ อ.พิณรัตน์ นุชโพธิ์
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนการสอน โดยใช้ กรณีศึกษาแบบประเมินระหว่างเรียนของนักศึกษารายวิชา วจ.สส.211 กฎหมาย และจริยธรรมสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หัวหน้าโครงการ: อาจารย์เอกรงค์ ปั้นพงษ์
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: การสร้างชุดการสอน วิชาการภาษีอาการ เรื่องภาษีเงินได้บุคคละรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หัวหน้าโครงการ: อาจารย์สุธีรา วิไลกุล และคณะ
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: การสร้างชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นต้น เรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หัวหน้าโครงการ: อาจารย์รัตนา สิทธิอ่วม
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยแนวคิดการบริหารจัดการโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อาจารย์ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยทางธุรกิจ ของนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: การศึกษารูปแบบเครือข่ายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผ้าทอของจังหวัดพิษณุโลก
หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
   
บทความวิจัย
 
ชื่อโครงการ: การพัฒนาการจัดการการตลาดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ จังหวัดพิษณุโลกโดย การใช้แบบจ าลอง Boston Consulting Group (BCG)
หัวหน้าโครงการ: อาจารย์อรรถพร จรจันทร์
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: การสำรวจและการสร้างมูลค่าเพิ่มในแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภยัของพื้นที่จงัหวดัพิษณุโลก
หัวหน้าโครงการ: อ.กุลแก้ว คล้ายแก้ว, อังค์วรา ณ สุนทร, ลัสดา ยาวิละ, อรนุช สืบบุญ, ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา : ศึกษา พระเครื่องนางพญาและพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
หัวหน้าโครงการ: อ.กุลแก้ว คล้ายแก้ว
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตของประเทศในกลุ่มอาเซียน (10 ประเทศ) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม
หัวหน้าโครงการ: อ.ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (9 จังหวัด) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม
หัวหน้าโครงการ: อ.ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: การศึกษาเพื่อจัดกลุ่มประเทศในอาเซียนตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
หัวหน้าโครงการ: อ.ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศในอาเซียน ด้วยแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นตรง
หัวหน้าโครงการ: อ.ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน
หัวหน้าโครงการ: อ.ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาองค์ความรู้ทางการตลาดของกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทย อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
หัวหน้าโครงการ: อ.จงกล เพชรสุข
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: รูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของชาวบ้านเพื่อการจัดการป่าชุมชมอย่างยั่งยืนกรณีป่าชุมชน ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หัวหน้าโครงการ: ผศ.บุษบา หินเธาว์
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
ชื่อโครงการ: การสำรวจรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยบ้านหนองบัว ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
หัวหน้าโครงการ: ผศ.บุษบา หินเธาว์
ดาวน์โหลดบทความตีพิมพ์: (คลิกที่นี่)
   
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103