จำนวนข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
 
การศึกษาปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
โดย: ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช อ.ดร.จีรพงษ์ มะปะวงศ์ นส.น้อยหน่า บางศรีองค์ อัพโหลด: 8/11/2560, 03:44:55
การศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการ ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
โดย: ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช อ.ดร.จีรพงษ์ มะปะวงศ์ เพลินพิศ คำพันธุ์ อัพโหลด: 8/11/2560, 03:44:31
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
โดย: ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช อ.ดร.จีรพงษ์ มะปะวงศ์ นส.สุภิญญา ก้อนแก้ว อัพโหลด: 8/11/2560, 03:44:05
ปัญหาของผู้ซื้อบ้านจัดสรร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดย: ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช ผศ.ดร.วีระพงษ์ อินทร์ทอง นส.ชิดชนก ชอบสุข อัพโหลด: 8/11/2560, 03:43:35
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่น ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โดย: อ.ดร.ลัสดา ยาวิละ นส.กัญญาภัค สันติวิไลลักษณ์ อัพโหลด: 8/11/2560, 03:42:48
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อ จัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์ ของนักศึกษา คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล สงคราม
โดย: อ.ปรีชาพล บุญส่ง อ.ศุภศิว์ สุวรรณเกษร อัพโหลด: 8/11/2560, 03:38:54
การพัฒนาเก้าอี้ฝึกนั่งและสื่อเสริมพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับเด็กพิเศษช่วยปฐมวัย
โดย: อ.ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล อ.อรรธพร เลิศอร่ามแสง อัพโหลด: 8/11/2560, 03:38:32
การตัดสินใจซื้อของประชาชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
โดย: อ.วุฒิชัย สหัสเตโช อัพโหลด: 8/11/2560, 03:38:11
ความเป็นไปได้ในการจัดการทำแผนธุรกิจ กรณีศึกษา:สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: ผศ.จงกล เพชรสุข อัพโหลด: 8/11/2560, 03:37:25
ความพึงพอใจของประชากรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
โดย: อ.กมลทิพย์ เดชะปรากรม อัพโหลด: 8/11/2560, 03:37:02
ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ที่มีต่อการใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์
โดย: อ.ดร.อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์ อัพโหลด: 8/11/2560, 03:36:33
การพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
โดย: ผศ.พัชรา วงศ์แสงเทียน อัพโหลด: 8/11/2560, 03:35:43
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
โดย: ผศ.พัชรา วงศ์แสงเทียน อัพโหลด: 8/11/2560, 03:34:32
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัย ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านการสอน แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: ผศ.จีรภัทร ใจอารีย์ อ.ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์ อัพโหลด: 8/11/2560, 03:33:50
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก (5 จังหวัด) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม
โดย: อ.ศุภศิว์ สุวรรณเกษร อัพโหลด: 8/11/2560, 03:33:02
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แบบมีส่วนร่วมของชุมชนตลาด 120 ปี วิถีชาววัง
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์ อัพโหลด: 8/11/2560, 03:32:12
การรับรู้และความพึงพอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวี ของประชาชนในอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย: อ.ปุณฑริกา สุนทรวร อัพโหลด: 8/11/2560, 03:31:32
การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสื่อเชิงสัญญะสำหรับลดต้นทุนการผลิตข้าว และสารเคมีทางการเกษตร ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา นายสมอน วีระปิง
โดย: อ.ยรรยงวรกร ทองแย้ม ผศ.พิชญาพร ประครองใจ อัพโหลด: 8/11/2560, 03:28:12
การพัฒนาบทเรียน E – Learning รายวิชาสื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: ผศ.พิชญาพร ประครองใจ นส.วราภรณ์ จันทะศร อัพโหลด: 8/11/2560, 03:27:28
ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสด ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
โดย: ผศ.สมศักดิ์ พงษ์เดช ผศ.พัชรา วงศ์แสงเทียน อัพโหลด: 8/11/2560, 03:27:03
หน้า 1 [2] [3] [4
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103