จำนวนข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
 
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, อาจารย์สุธีรา วิไลกุล และอาจารย์วราภิมณฑ์ บุษบง อัพโหลด: 18/9/2557, 03:12:53
การสื่อสารเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้สู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงสัญญะ
โดย: อ.ยรรยงวรกร ทองแย้ม อัพโหลด: 5/8/2557, 08:07:50
การสร้างสัญญะเพื่อการบริโภค แนวคิดหลังสมัยใหม่ในการสื่อสารเพื่อการเพิ่มมูลค่า
โดย: อ.ยรรยงวรกร ทองแย้ม อัพโหลด: 5/8/2557, 08:07:07
การฟื้นฟูอนุรักษ์อัตลักษณ์จากภูมิปัญญา ผ้าทอลาวครั่งบ้านสระยายชี ณ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์ อัพโหลด: 5/8/2557, 08:06:09
การพัฒนาระบบผังทางเดินเอกสารสาหรับวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรวัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โดย: นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีรหัส 55 กลุ่ม 4 และ อ.ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์, ผศ.ดร.วิจิตรา จำลองราษฎร์, ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช, ผศ.ชลกร อาสนะนนท์ และอ.ดาวเด่น สัญญโภชน์ อัพโหลด: 29/7/2557, 09:26:22
การสร้างชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นต้น เรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: อาจารย์รัตนา สิทธิอ่วม อัพโหลด: 29/7/2557, 09:24:32
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: อาจารย์รัตนา สิทธิอ่วม และคณะ อัพโหลด: 29/7/2557, 09:23:59
อุปสงค์การนำเข้าสินค้าของกลุ่มประเทศในอาเซียน
โดย: อาจารย์ศุภศิว์ สุวรรณเกษร อัพโหลด: 29/7/2557, 09:23:08
ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก การใช้แบบจำลอง Boston Consulting Group (BCG)
โดย: อาจารย์อรรถพล จรจันทร์ อัพโหลด: 29/7/2557, 09:19:31
การพัฒนาระบบผังทางเดินเอกสารสำหรับธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อมในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
โดย: อ.ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์ และคณะ อัพโหลด: 24/7/2556, 18:05:47
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อการประกาศใช้ข้อบังคับสภาวิชาชีพ (ฉบับที่ 19) เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ในเขตจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และสุโขทัย
โดย: ผศ.พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และคณะ อัพโหลด: 24/7/2556, 18:05:00
ความพร้อมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเข้าสู่การทำงานภายใต้ประชาคมอาเซียน
โดย: ผศ.ดร.วิจิตรา จำลองราษฎร์ อัพโหลด: 24/7/2556, 18:03:39
การศึกษาแนวทาง วิเคราะห์และพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: อ.ณภัทร วุฒธะพันธ์ อัพโหลด: 24/7/2556, 18:02:43
ความสัมพันธ์ระหว่างเงินบาท และเงินสกุลอาเซียน
โดย: อ.ศุภศิว์ สุวรรณเกษร อัพโหลด: 25/6/2556, 10:43:39
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศ ในอาเซียน ด้วยแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นตรง
โดย: อ.ศุภศิว์ สุวรรณเกษร อัพโหลด: 25/6/2556, 10:36:33
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
โดย: อ.สุธีรา วิไลกุล และคณะ อัพโหลด: 8/11/2555, 14:52:39
ตำนานการค้าปลีกไทย: โชวห่วย จะอยู่หรือจะไป
โดย: ผศ.ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย อัพโหลด: 8/11/2555, 14:51:20
การสำรวจรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยบ้านหนองบัว ตำ.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์ อัพโหลด: 8/11/2555, 14:50:33
การสำรวจรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยบ้านหนองบัว ตำ.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์ อัพโหลด: 8/11/2555, 14:49:42
บทสังเคราะห์ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ
โดย: อ.กุลแก้ว คล้ายแก้ว อัพโหลด: 8/11/2555, 14:47:31
หน้า 1 [2
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103