จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
 
ครอบครัวของดิฉันเกิดในสมัยรัชกาลที่ 9
โดย: "เฌอแตม" ผู้สอน:ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ อัพโหลด: 31/8/2560, 04:19:42
ถาม-ตอบ ปัญหา KM
โดย: สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม อัพโหลด: 9/3/2560, 07:54:22
คู่มือการจัดทำ มคอ. คณะวิทยาการจัดการ
โดย: คณะวิทยาการจัดการ อัพโหลด: 15/9/2558, 16:31:42
การจัดการความรู้ "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา"
โดย: รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ อัพโหลด: 15/9/2558, 16:28:35
เรื่องเล่าครูบัญชี ตอน ต้นกล้า CPA พิบูลสงคราม
โดย: โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ อาจารย์สุธีรา วิไลกุล อัพโหลด: 10/9/2558, 17:42:56
เรื่องเล่าครูบัญชี “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”
โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ อาจารย์สุธีรา วิไลกุล อัพโหลด: 10/2/2558, 03:37:04
คุยไปเรื่อยกับ QA การบูรณาการกับการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
โดย: อาจารย์อรรถพล จรจันทร์ อัพโหลด: 29/7/2557, 08:46:20
การจัดการความรู้ "มาทำวิจัยในชั้นเรียนกันเถอะ"
โดย: ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ อัพโหลด: 19/7/2556, 16:28:54
การจัดการความรู้ "มาทำ E-learning กันเถอะ"
โดย: ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ อัพโหลด: 19/7/2556, 16:14:08
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการฝึกงาน
โดย: คณะวิทยาการจัดการ อัพโหลด: 8/11/2555, 14:35:19
จรรยาบรรณนักวิจัย (ทีมา: สภาวิจัยแห่งชาติ)
โดย: คณะวิทยาการจัดการ อัพโหลด: 8/11/2555, 14:34:54
ส่วนประกอบของการเขียนบทความวิจัย
โดย: คณะวิทยาการจัดการ อัพโหลด: 8/11/2555, 14:34:17
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดย: คณะวิทยาการจัดการ อัพโหลด: 8/11/2555, 14:33:54
สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพ
โดย: คณะวิทยาการจัดการ อัพโหลด: 8/11/2555, 14:33:23
บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการจัดการ ความรู้องค์กรด้านการเขียนบทความวิจัย
โดย: คณะวิทยาการจัดการ อัพโหลด: 8/11/2555, 14:32:59
สรุปแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
โดย: คณะวิทยาการจัดการ อัพโหลด: 8/11/2555, 14:32:26
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดย: คณะวิทยาการจัดการ อัพโหลด: 8/11/2555, 14:32:03
ความรู้เบื้องต้นเกียวกับการทำวิจัย
โดย: คณะวิทยาการจัดการ อัพโหลด: 8/11/2555, 14:31:46
ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดย: คณะวิทยาการจัดการ อัพโหลด: 8/11/2555, 14:31:11
ด้านความรู้การจัดทำ e-Learning
โดย: คณะวิทยาการจัดการ อัพโหลด: 8/11/2555, 14:30:31
หน้า 1 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103