จำนวนข่าวทั้งหมด 1430 รายการ
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เชิญชวนส่งบทความทางวิชาการ/วิจัย ลงในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ฯ
อัพโหลด: 15/11/2560, 03:32:01
เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ปี 2561
อัพโหลด: 15/11/2560, 03:30:22
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ ฯ
อัพโหลด: 15/11/2560, 03:25:56
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual
อัพโหลด: 15/11/2560, 03:24:44
ขอเชิญประชาชนและนิสิตนักศึกษาร่วมออกแบบนวัตกรรม โครงการ "เด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE"
อัพโหลด: 15/11/2560, 03:20:09
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8
อัพโหลด: 15/11/2560, 03:10:35
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน ประจำปี 2561
อัพโหลด: 15/11/2560, 03:09:28
จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญร่วมมือรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก "รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก"
อัพโหลด: 15/11/2560, 03:00:18
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร
อัพโหลด: 15/11/2560, 02:49:14
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับข้อเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 1
อัพโหลด: 15/11/2560, 02:42:04
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติทางวิชาการ (พ.ศ. 2560-2564)
อัพโหลด: 15/11/2560, 02:31:18
ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ กก 0100/ว 3551 ลว 25 ก.ย.60 เรื่อง ขอความร่วมมือการส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ฯ
อัพโหลด: 7/11/2560, 03:26:58
ขอเชิญประชุมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560
อัพโหลด: 7/11/2560, 03:25:32
ขอความอนุเคราะ์ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
อัพโหลด: 7/11/2560, 03:24:27
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
อัพโหลด: 7/11/2560, 03:22:55
ขอเชิญสมัครร่วมการคัดเลือกเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่ 20
อัพโหลด: 7/11/2560, 03:21:49
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อัพโหลด: 7/11/2560, 03:21:06
กำหนดการเรียนการสอนภาค กศ.ป.ป. (เสาร์ - อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
อัพโหลด: 7/11/2560, 03:20:22
การเปลี่ยนแปลงวันการเรียนการสอนภาคปกติ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
อัพโหลด: 7/11/2560, 03:19:56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ฯ
อัพโหลด: 7/11/2560, 03:19:18
หน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103