จำนวนข่าวทั้งหมด 1400 รายการ
 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด มีความประสงค์จะแนะนำแนะแนวอาชีพ เพื่อลดอัตราการว่างและพัฒนาสังคม
อัพโหลด: 10/8/2560, 07:25:59
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาไทยฝึกงานในกลุ่มประเทศอาเซียน ประจำปี 2560
อัพโหลด: 25/4/2560, 14:34:41
ประชาสัมพันธ์รายนามผู้สมัครนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 และเชิญชวนนักศึกษาไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
อัพโหลด: 1/3/2560, 07:20:47
ประชาสัมพันธ์การสอบ CEPT (Cambridge English Placement Test)
อัพโหลด: 1/3/2560, 07:19:27
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อัพโหลด: 1/3/2560, 07:17:02
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลเป็นประธานหลักสูตรสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อัพโหลด: 1/3/2560, 07:16:02
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แต่งตั้งคณบดี
อัพโหลด: 1/3/2560, 07:15:10
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุูลสงคราม เรื่อง ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อัพโหลด: 1/3/2560, 07:14:25
สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
อัพโหลด: 21/2/2560, 16:26:38
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
อัพโหลด: 21/2/2560, 16:25:53
งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเชิญเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าตัวอย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2559
อัพโหลด: 21/2/2560, 16:25:09
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อัพโหลด: 21/2/2560, 16:24:27
สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล หรือเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ ในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้านฯ ในโครงการแสงส่องทาง
อัพโหลด: 21/2/2560, 16:23:34
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อัพโหลด: 21/2/2560, 16:22:50
กองประกวดมิสแกรนด์พิษณุโลก ขอเรียนเชิญส่งนิสิตนักศึกษาเข้าประกวดมิสแกรนด์พิษณุโลก 2017
อัพโหลด: 21/2/2560, 16:22:06
สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้
อัพโหลด: 21/2/2560, 16:20:17
สำนักงานอธิการบดี ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลผู้บริจาคเงิน กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
อัพโหลด: 21/2/2560, 16:19:22
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม
อัพโหลด: 21/2/2560, 16:15:44
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อัพโหลด: 21/2/2560, 16:14:51
กองบริหารงานบุคคล แจ้งแบบสอบถามความประสงค์เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม
อัพโหลด: 21/2/2560, 16:12:57
หน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103