จำนวนข่าวทั้งหมด 1466 รายการ
 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2560-2564
อัพโหลด: 19/2/2561, 00:05:48
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
อัพโหลด: 19/2/2561, 00:00:40
ข้อมูลบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
อัพโหลด: 18/2/2561, 23:51:03
คู่มือการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น สายสนับสนุน
อัพโหลด: 18/2/2561, 23:38:38
คู่มือการกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ
อัพโหลด: 18/2/2561, 23:36:45
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
อัพโหลด: 18/2/2561, 23:27:25
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมประกวดหนังสั้น ครั้งที่ 2
อัพโหลด: 18/12/2560, 20:27:39
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงการพัฒนานักวิจัยเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
อัพโหลด: 18/12/2560, 20:25:55
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงการสร้างโดยใช้ R Package
อัพโหลด: 26/11/2560, 07:31:36
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดียอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2560-2561 จำนวน 72 หลักสูตร
อัพโหลด: 26/11/2560, 07:29:59
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อัพโหลด: 26/11/2560, 07:29:15
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2561
อัพโหลด: 26/11/2560, 07:27:25
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ขอเชิญร่วมงาน "สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน"
อัพโหลด: 26/11/2560, 07:25:48
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ จัดสรรโควตาการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test (CEPT) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 100 คน
อัพโหลด: 26/11/2560, 07:22:57
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
อัพโหลด: 26/11/2560, 07:20:06
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561"
อัพโหลด: 26/11/2560, 07:17:48
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Schools 2018 ของ Oxford Royale Academy
อัพโหลด: 26/11/2560, 07:16:40
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับบริษัท Certiport Inc. ประเทศอเมริกา ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ครั้งที่ 16
อัพโหลด: 26/11/2560, 07:12:19
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
อัพโหลด: 26/11/2560, 07:10:03
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเวทีนิเทศศาสตร์
อัพโหลด: 20/11/2560, 04:05:27
หน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ]
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103