จำนวนข่าวทั้งหมด 1941 รายการ
 
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:10:03
ขอเสนออัตรา Corporate Rate ค่าห้องพัก ห้องประชุม จัดเลี้ยง
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:09:35
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ฯ
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:09:15
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม ฯ
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:08:55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ ฯ
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:08:24
โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา ขอแจ้งการเปิด ปิดไฟ ศูนย์กีฬาในร่ม 2
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:07:58
แจ้งข้อบังคับ มรพส และระเบียบ มรพส
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:07:26
การประกวดตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:07:07
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจิดสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2561
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:06:41
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:06:21
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช.
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:05:48
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ และผู้ประเมินระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:05:24
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:04:58
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ฯ
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:04:34
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พ.ศ.2561
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:04:08
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2561
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:03:37
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ฯ
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:02:52
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบบริหารจัดการ ฯ
อัพโหลด: 11/7/2561, 06:59:32
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน ฯ
อัพโหลด: 11/7/2561, 06:57:47
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง ฯ
อัพโหลด: 11/7/2561, 06:57:22
หน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103