คณาจารย์
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา จำลองราษฎร์
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
   
อาจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
   
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อาจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล เพชรสุข
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
     
อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ ดร.อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์นฤมล พิษณุวรานนท์
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
     
อาจารย์จิระภา จันทร์บัว
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ ดร.ศุภนารี พิรส
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พงษ์เดช
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
     
อาจารย์ ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ปิยธิดา เปี่ยมงาม
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ชลธิชา อยู่พ่วง
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ธนพร บัวรอด
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
 
อาจารย์ ดร.บุญลดา คุณาเวชกิจ
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์พลอยพัชร ก้อนบาง
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
 
อาจารย์ผณินทร เสือแพร
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์พิณรัตน์ นุชโพธิ์
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
     
อาจารย์พัชญ์ธนัน ศิริกิจเสถียร
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์อรรธพร เลิศอร่ามแสง
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ปรีชาพล บุญส่ง
(กำลักศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อาจารย์สุธาสินี อรุณ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
 
อาจารย์อรนุช สืบบุญ
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ ดร.ดนชนก เบื่อน้อย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
     
อาจารย์ ดร.พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ธนพร รังสิกรรพุม
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
     
อาจารย์ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
     
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อาจารย์พีรภัทร  สงวนศิลป์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หิรัญ
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลแก้ว คล้ายแก้ว
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
     
อาจารย์ ดร.วนัชพร จันทรักษา
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์คู่ขวัญ แสงศิริ
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์เกชา ดาดูเคล
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์สุธีรา วิไลกุล
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลกร อาสนะนนท์
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา จำลองราษฎร์
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์มณีจันทร์ มาสูตร
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ภัทรสิริ ทิพย์ธนมณี
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
     
อาจารย์ดาวเด่น สัญญโภชน์
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ชาคินัย หมีเทศ
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
   
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาพร ประครองใจ
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์เอกรงค์ ปั้นพงษ์
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ยรรยงวรกร  ทองแย้ม
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
     
อาจารย์ภูรดา ประเสริฐศรี
(กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก)
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ ดร.ลำเนา เอี่ยมสอาด
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
   
 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิขรินทร์ คงสง
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา ทุนอินทร์
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์รัชฏาภรณ์ พัฒนะ
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
     
อาจารย์อรรถพล จรจันทร์
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ไชยเยชน์
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
     
   
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103