บทความ
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โดย: อาจารย์ณภัทร วุฒธะพันธ์ และคณะ
การพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชั่นฝึกทักษะพยัญไทย
โดย: อาจารย์ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล และคณะ
เรื่องของธรรมะ ธรรมชาติ
โดย: ผศ.ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย
การศึกษาแนวทางการเลี้ยงวัวด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนบ้านนาเปอะ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โดย: ผศ.ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย
ตำนานการค้าปลีกไทย: โชวห่วย จะอยู่หรือจะไป
โดย: ผศ.ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย
การออกภาคสนามวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการสื่อสารความหมาย ของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชั้นปีที่ 3
โดย: ผศ.ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย
การศึกษาความต้องการในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก
โดย: ผศ.ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย
งานประเมินศูนย์พัฒนาสังคม
โดย: ดร.ลำเนา เอี่ยมสอาด
ราชภัฏก้าวแรกถึงเวลาแต่ยังไม่น่าพอใจ
โดย: ผศ.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล
เมื่อรัฐคืนความเป็นธรรมให้กับชาวนา
โดย: อ.สิขรินทร์ คงสง
สถานการณ์ข้าวไทย
โดย: อ.สิขรินทร์ คงสง
ภาพลวงตาเศรษฐกิจไทย
โดย: อ.สิขรินทร์ คงสง
สรรพสิทธิ์ของวิชาการและวิธีการ
โดย: อ.สิขรินทร์ คงสง
ข้าวไทย
โดย: อ.สิขรินทร์ คงสง
วิกฤตค่าเงิน
โดย: อ.สิขรินทร์ คงสง
การพัฒนาเศรษฐกิจไทย
โดย: อ.สิขรินทร์ คงสง
สังคมไทยกับการบริโภควัตถุนิยม
โดย: อ.สิขรินทร์ คงสง
เกษตรกรไทยกับปัญหาความยากจน
โดย: อ.สิขรินทร์ คงสง
ประชาธิปไตยที่ยังไม่เบ่งบานในสังคมไทย
โดย: อ.สิขรินทร์ คงสง
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
โดย: อ.สิขรินทร์ คงสง
   
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103