ข่าว/ประกาศ
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2559
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2555
แผนบริหารบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560-2564
แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2555
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หร
ขอแจ้งเวียนการปรับปรุงรายละเอียดเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือน มีนาคม 2560
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบ กง.3 ใบอนุมัติขอเบิกเงินไปราชการ
แบบ กนผ.01 ขออนุมัติโครงการ
แบบ ปป.-๐๑
แบบ ปป.-๐๒
แบบ ปป.-๐๓
แบบเสนอโครงการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
แบบบันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
แบบฟอร์มรายงานชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (กนผ.03)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (กนผ.02)
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
แบบฟอร์มการขอทุนสนับสนุนเอกสารประกอบการสอน
ขออนุมัติไปราชการ
ขออนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ กนผ.14
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ กนผ.11 (อธิการบดี)
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ กนผ.12 (คณบดี)
บันทึกขอส่งรายละเอียดครุภัณฑ์ กนผ.14-1
     
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103