ข่าว/ประกาศ
ftp://202.29.80.36/
ปฏิทินการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารร่างคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2557 (ฉบับก่อนฉบับสมบูรณ์)
ดาวน์โหลด "การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร"
     
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103