ผลงานนักศึกษา
 
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ
 
การแสดงร้องเพลงฉ่อยในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติก­ารการจัดทำสื่อเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ณ บ้านนาแซงน้อย ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จัดทำโดย นักศึกษาสาขสวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อัพโหลด: 30/3/2556, 17:15:05
หน้า 1 
   
สถิตินักศึกษา
 
สถิตินักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2560
ที่มา: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
สาขาวิชา
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
การตลาด
44
105
149
58
95
153
56
84
140
29
95
124
การจัดการ
55
165
220
43
141
184
65
155
220
67
141
208
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
46
93
139
57
99
156
44
78
122
18
72
90
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
82
133
215
87
87
174
90
115
205
88
86
174
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
-
-
-
-
-
-
7
7
14
5
11
16
การบัญชี
6
94
100
25
170
195
21
200
221
17
224
241
นิเทศศาสตร์
46
86
132
79
84
163
70
83
153
49
40
89
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
12
27
39
15
25
40
17
12
29
9
17
26
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
7
38
45
14
46
60
15
42
57
14
31
45
รวม
298
741
1,039
378
747
1,125
385
776
1,161
296
717
1,013
 
สถิตินักศึกษาภาค กศ.ป.ป. ประจำปีการศึกษา 1/2560
ที่มา: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
สาขาวิชา
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
การตลาด
19
23
42
13
17
30
12
35
47
18
28
46
การจัดการ
72
134
206
53
92
145
47
79
126
32
71
103
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
-
-
-
16
24
40
5
17
22
15
31
46
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
48
59
107
36
61
97
36
59
95
30
50
80
การบัญชี
3
83
86
8
72
80
5
63
68
7
92
99
นิเทศศาสตร์
14
11
25
15
11
26
10
15
25
11
6
17
รวม
156
310
466
141
277
418
115
268
383
113
278
391
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103