ผลงานนักศึกษา
 
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ
 
การแสดงร้องเพลงฉ่อยในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติก­ารการจัดทำสื่อเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ณ บ้านนาแซงน้อย ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จัดทำโดย นักศึกษาสาขสวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อัพโหลด: 30/3/2556, 17:15:05
หน้า 1 
   
สถิตินักศึกษา
 
สถิตินักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2558
ที่มา: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
สาขาวิชา
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
การตลาด
41
122
163
51
98
149
44
105
149
58
95
153
การจัดการ
46
152
198
53
132
185
55
165
220
43
141
184
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
40
108
148
46
89
135
46
93
139
57
99
156
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
66
160
226
76
117
193
82
133
215
87
87
174
การบัญชี
9
141
150
10
108
118
6
94
100
25
170
195
นิเทศศาสตร์
28
52
80
39
58
97
46
86
132
79
84
163
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
13
20
33
13
24
37
12
27
39
15
25
40
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
11
40
51
10
40
50
7
38
45
14
46
60
รวม
254
795
1,049
298
666
964
298
741
1,039
378
747
1,125
 
สถิตินักศึกษาภาค กศ.ป.ป. ประจำปีการศึกษา 1/2558
ที่มา: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
สาขาวิชา
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
การตลาด
-
-
-
17
51
68
19
23
42
13
17
30
การจัดการ
81
135
216
75
157
232
72
134
206
53
92
145
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
11
23
34
-
-
-
-
-
-
16
24
40
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
87
110
197
60
74
134
48
59
107
36
61
97
การบัญชี
7
61
68
2
60
62
3
83
86
8
72
80
นิเทศศาสตร์
-
-
-
-
-
-
14
11
25
15
11
26
รวม
186
329
515
154
342
496
156
310
466
141
277
418
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103