ควจ. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พ.ค. 64 สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://reg.psru.ac.th/gadmission  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานรับเข้าศึกษา 055-267050

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *