นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้ผลการคัดเลือกระดับดีเยี่ยม PIBUL IDAL 2563

ผลการคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ผู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดี สะท้อนอัตลักษณ์ “บัณฑิต นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน”
ในโครงการต้นแบบศิษย์พิบูล PibuL Idol ประจำปีการศึกษา 2563
“ศิษย์ปัจจุบันคือความภาคภูมิใจ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยคือศักดิ์ศรีสถาบัน”
ปรากฏว่า นายชลดรงค์ สังข์อยู่ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ได้รับผลการคัดเลือกระดับดีเยี่ยม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *