ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการเข้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง

          

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
นำทีมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่
ผศ.ดร.จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
และบุคลากรคณะฯ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร, ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ศาลหลักเมืองพิษณุโลก, ศาลเจ้าพ่อทะเลแก้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *