คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 2 ท่าน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพร บัวรอด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 177(3/2564)
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *