โครงการอบรมการเขียน เอกสาร ตำรา หนังสือ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรม
“การเขียน เอกสาร ตำรา หนังสือและการเตรียมความพร้อม ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น”
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *