การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปี 2563

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *