การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ม.ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ได้รับเลือกเป็นประธานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *