การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา คณะวิทยการจัดการจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุม ms301 ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *