อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่เกณฑ์ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย”

🔸 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🔸
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม… โครงการพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่เกณฑ์ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย”
▶ วิทยากรโดย อาจารย์ชาตรี วงษ์แก้ว
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ร่วมอบรมออนไลน์ทาง Google Meet
_________________________________________________
▶ ลงทะเบียนโดยการ Scan QR Code และ ทาง Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *