คณะกรรมการบริหารคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ ดร.ภูรดา  ประเสริฐศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ศรีตองอ่อน
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์ ดร.ปิยะธิดา เปี่ยมงาม
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ ดร.บุญลดา  คุณาเวชกิจ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ ดร. พิณรัตน์ นุชโพธิ์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช สืบบุญ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อาจารย์ ดร.เอกรงค์  ปั้นพงษ์
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภัทรสิริ กุนเดชา
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

อาจารย์พีรภัทร  สงวนศิลป์
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ