คณะกรรมการประจำคณะฯ

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์
รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ พฤกษะวัน
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายสุรจิต วงศ์กังแห
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายนพดล จารุพันธ์จรัสศรี
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช
กรรมการ (ผู้แทนสาขา/ผู้บริหาร)

อาจารย์ ดร.เอกรงค์  ปั้นพงษ์
กรรมการ (ผู้แทนสาขา/ผู้บริหาร)

อาจารย์ธนพร รังสิกรรพุม
กรรมการ (ผู้แทนสาขา/ผู้บริหาร)

อาจารย์พีรภัทร  สงวนศิลป์
กรรมการ (ผู้แทนสาขา/ผู้บริหาร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล
กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพร บัวรอด
กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวณัฐกานต์ ขุนทองนุ่ม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ