ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5526-7102-3         โทรสาร 0-5526-7103
อีเมล์ : mis.psru@gmail.com