ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

1. บริการสำหรับนักศึกษา

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์และบุคลากร
1. แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับงานบุคคล
2. แบบฟอร์มเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ
3. ระเบียบ  ขั้นตอน  และแบบฟอร์มต่างๆ  เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ (สายวิชาการ)
4.  ระเบียบ  ขั้นตอน  และแบบฟอร์มต่างๆ  เกี่ยวกับตำแหน่งชำนาญงาน (สายสนับสนุน)

5.  หลักเกณฑ์ ขั้นตอน  แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม