อาจารยประจำหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ


หลักสูตรระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา จำลองราษฎร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัสดา  ยาวิละ

2. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์  วงศ์วัฒนา
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  ซื่อประดิษฐ์กุล
รองศาสตราจารย์บุษบา  หินเธาว์

 


หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ศรีตองอ่อน
ประธานหลักสูตร

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล เพชรสุข

อาจารย์กมลทิพย์  เดชะปรากรม

ผู้ช่วยศาสตราจาย์วุฒิชัย สหัสเตโช
 
อาจารย์ ดร.จิระภา จันทร์บัว
 
อาจารย์ ดร.ศุภนารี  พิรส

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด


อาจารย์ ดร.ปิยะธิดา  เปี่ยมงาม
ประธานหลักสูตร

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์

อาจารย์ ดร. พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา
 
อาจารย์ ดร.ชลธิชา อยู่พ่วง
 
อาจารย์ ดร.ดนชนก เบื่อน้อย
 
อาจารย์หรรษา สันติวิไลลักษณ์ 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์


อาจารย์ ดร.บุญลดา  คุณาเวชกิจ
ประธานหลักสูตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร วุฒธะพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพร บัวรอด
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อาจารย์พลอยพัชร ก้อนบาง
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ


อาจารย์ ดร. พิณรัตน์ นุชโพธิ์
ประธานหลักสูตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์  วุฒิศรีเสถียรกุล

อาจารย์ผณินทร เสือแพร

อาจารย์ ดร.พัชญ์ธนัน ศิริกิจเสถียร

อาจารย์ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ

อาจารย์อรรธพร  เลิศอร่ามแสง
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อาจารย์ปรีชาพล บุญส่ง
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่


อาจารย์ธนพร รังสิกรรพุม
ประธานหลักสูตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช สืบบุญ

อาจารย์สุธาสินี อรุณ

อาจารย์ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

6. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์


อาจารย์ ดร. เอกรงค์ ปั้นพงษ์ 
ประธานหลักสูตร


อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาพร ประครองใจ

อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อาจารย์ ดร. ภูรดา ประเสริฐศรี

อาจารย์ภรัณยู ขำน้ำคู้

7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี


อาจารย์ ดร. ภัทรสิริ กุนเดชา
ประธานหลักสูตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา สิทธิอ่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา วิไลกุล

อาจารย์ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อาจารย์ดาวเด่น สัญญโภชน์
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อาจารย์มณีจันทร์ มาสูตร
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อาจารย์ชาคินัย หมีเทศ
 


อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง

8. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ประธานหลักสูตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิขรินทร์ คงสง
 

 


อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ 

อาจารย์อรรถพล จรจันทร์
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรศนวัตร์ ไชยเยชน์

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ


อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์
ประธานหลักสูตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลแก้ว คล้ายแก้ว
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อาจารย์เกชา ดาดูเคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หิรัญ

อาจารย์ ดร. พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์

อาจารย์ ดร. วนัชพร จันทรักษา

อาจารย์คู่ขวัญ แสงศิริ

อาจารย์รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)