หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์  วงศ์วัฒนา
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  ซื่อประดิษฐ์กุล
รองศาสตราจารย์บุษบา  หินเธาว์