หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

รองศาสตราจารย์บุษบา  หินเธาว์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  ซื่อประดิษฐ์กุล
 
อาจารย์ ดร.ดนชนก เบื่อน้อย