วิชา การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ บุษบา  หินเธาว์

บทที่ 1 ความหมายของการสื่อสาร ลักษณะสำคัญ วัตถุประสงค์และประเภทของการสื่อสาร

ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสาร

  แบบทดสอบอุปสรรคของการสื่อสาร

บทที่ 2 ทัศนคติ

 

  แบบฝึกหัดท้ายบท ทัศนคติ

พฤติกรรม

 

  แบบฝึกหัดพฤติกรรม

บทที่ 3 วิธีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

  แบบฝึกหัดพฤติกรรม